Rzecznik patentowy

Korzystając z wieloletniego doświadczenia oraz współpracy z autorytetami w zakresie prawa własności przemysłowej, wyceny praw na dobrach niematerialnych oraz pozyskiwania funduszy europejskich Kancelaria od 2000 roku świadczy rzecz swoich klientów usługi w zakresie m.in.:

 1. wynalazków, wzorów użytkowych, między innymi: opracowywanie i dokonywanie zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych w trybie krajowym (postępowanie przed Urzędem Patentowym UP RP), w trybie europejskim (Postępowanie przed Europejskim Urzędzie Patentowym EPO) oraz zgłoszeń międzynarodowych w trybie PCT
 2. wzorów przemysłowych, między innymi: opracowywanie i dokonywanie zgłoszeń w trybie krajowym (postępowanie przed Urzędem Patentowym UP RP), w trybie wspólnotowym (Postępowanie przed Urzędem do Spraw Harmonizacji Rynku Wewnętrznego OHIM) oraz zgłoszeń międzynarodowych (postępowanie przed Biurem Międzynarodowym Światowej Organizacji Praw Własności Intelektualnej WIPO)
 3. znaków towarowych, nazw handlowych, między innymi: opracowywanie i dokonywanie zgłoszeń w trybie krajowym (postępowanie przed Urzędem Patentowym UP RP), w trybie wspólnotowym (Postępowanie przed Urzędem do Spraw Harmonizacji Rynku Wewnętrznego OHIM) oraz zgłoszeń międzynarodowych (postępowanie przed Biurem Międzynarodowym Światowej Organizacji Praw Własności Intelektualnej WIPO)
 1. praw autorskich i zwalczania nieuczciwej konkurencji
 2. doradztwa dot. obrotu prawami wyłącznymi oraz transferu technologii
 3. badań zdolności patentowej
 4. badań zdolności ochronnej znaków towarowych
 5. monitoringu praw ochronnych
 6. walidacji patentów europejskich
 7. przygotowywanie umów cywilno-prawnych takich jak: licencje, umowy o wspólności prawa, umowy cesji i innych umów z zakresu prawa własności przemysłowej
 8. obsługa prawno-patentowa przedsiębiorstw w zakresie prawa własności przemysłowej.
 9. opracowywanie opinii oraz doradztwo w sprawach własności przemysłowej
 10. wyceny praw na dobrach niematerialnych
 11. sporządzania i rozliczania wniosków o dofinansowanie z funduszy europejskich

Kancelaria posiada uprawnienia i doświadczenie w reprezentowaniu swoich Klientów przed:

 • Urzędem Patentowym RP w Warszawie
 • Europejskim Urzędem Patentowym w Monachium
 • Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante
 • Kolegiami Orzekającymi ds. Spornych Urzędu Patentowego RP
 • Izbami Odwoławczymi Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego
 • Sądami Administracyjnymi oraz Sądami Powszechnymi w sprawach z zakresuwłasności przemysłowej i intelektualnej
 • Sądem Wspólnotowych Znaków towarowych i Wzorów Przemysłowych (XXII Wydz. Sądu Okręgowego w Warszawie)
 • Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych

Kancelaria współpracuje z wieloma kancelariami zagranicznymi pośrednicząc w postępowaniach administracyjnych związanych z uzyskaniem praw wyłącznych przed Urzędami Patentowymi danego państwa a także krajowymi kancelariami prawnymi w charakterze stałego współpracownika w przedmiocie prawa własności przemysłowej.